top of page

[Different Perceptions] Workshop: Mắt Này Tay Nọ

[Different Perceptions] Workshop: Mắt Này Tay Nọ

Mắt Này Tay Nọ is an experiment on artistic cooperation through street photography. In this workshop, participants will be coupled with one another into a pair of a photographer and a director. The director will decide on the subject matters and their desired mood or tone. The photographer takes the direction and try to shoot in their own style and method. It's up to the pair to find a working cooperation method. After 5 hours, the participants come back, select and edit the photos, then all join a discussion centering on the process of their cooperation, with or without showing their results. Since this is an experiment and meditation on process, final pictures are not required.

It's not required of either the photographer or the director to know photography. As such, this is an ideal opportunity for someone who has always been interested in street photography to observe a photographer doing it to their liking. For the photographers, they get to step out of their solitary comfort zone and try seeing through someone else's eyes. We will all get to do so during the process.

Agenda:

Saturday, 01 October

8:00 - 9:00 Meeting at Ba-Bau AIR. Introduction. Coupling.

9:00 - 14:00 Shooting outdoor.

14:00 - 15:00 Return to Ba-Bau AIR. Editing pictures.

15:00 - 17:00 Showing pictures. Discussion.

Registration: https://forms.gle/Ceo9S1Pgfcnt2zJJ7

Những Tri Nhận Khác (Differing Perceptions) là một chuỗi các sự kiện tổ chức tại Bà Bầu xoay quanh sự đa dạng của góc nhìn - đặc biệt là trong nhiếp ảnh nhưng đồng thời hướng đến mở rộng ra những lĩnh vực khác. Qua các sự kiện khác nhau với phương thức, chủ đề và các khách mời khác nhau, chúng tôi mong mang đến những cơ hội cho những cách nhìn được giao thoa, tìm hiểu, và sản sinh ra những góc nhìn mới. Chuỗi sự kiện gồm:

  • Một mở xưởng

  • Ba buổi trò chuyện với nghệ sĩ, giám tuyển, hay nhà nghiên cứu quanh bàn ăn

  • Hai workshop

  • Và một buổi chiếu phim.

Mỗi sự kiện riêng lẻ được tổ chức nhằm giới thiệu và khảo cứu một khía cạnh của một sự giao thoa. Tuy vậy, về tổng thể, chuỗi sự kiện này hướng đến một góc nhìn duy nhất: một cái nhìn mở với mọi góc nhìn, chấp nhận sự khác biệt và nhạy cảm với vẻ đẹp giàu có của sự đa dạng.

bottom of page