top of page

Artist talk & Workshop: Jocelyn Chng - Mulled Wine by live.make.share

Artist talk & Workshop: Jocelyn Chng - Mulled Wine by live.make.share

'Waiting is an inevitable and relentless part of life. It comes in myriad forms, and gives rise to different emotions and physical sensations at different points and in different people.

Mulled Wine (working title) is an exploration of these different forms and aspects of waiting in life, as experienced by three collaborators - Melissa Quek, Nidya Shanthini Manokara and Jocelyn Chng.

In this workshop Jocelyn will briefly present part of the work, share about some of her processes, and try out a few activities with the participants. A short writing exercise may be involved.

Within the “umbrella” structure of “waiting,” our individual personal stories of dance and desire are also unearthed./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Chờ đợi là một phần tất yếu và liên tục của cuộc sống. Nó xuất hiện dưới vô số hình thức, làm nảy sinh những cảm xúc và cảm giác vật lý khác nhau ở nhiều thời điểm khác nhau và ở nhiều người khác nhau.

Mulled Wine (tên tạm) là một khám phá về các hình thức và khía cạnh khác nhau của sự chờ đợi trong cuộc sống theo trải nghiệm của ba nghệ sĩ - Melissa Quek, Nidya Shanthini Manokara và Jocelyn Chng.

Trong buổi trò chuyện này, Jocelyn sẽ trình bày ngắn gọn một phần của tác phẩm, chia sẻ một số quy trình làm việc của cô và thử một vài hoạt động cơ thể với những người tham gia. Một thử nghiệm viết lách ngắn có thể diễn ra.

Jocelyn tin rằng dưới cái bóng của 'chiếc ô' mang tên 'chờ đợi', những câu chuyện rất cá nhân về múa và mong ước của chúng ta nói chung sẽ được lật mở./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Time / Thời gian: 10AM - 12PMAddress/ Địa điểm: Kinergie Studio, 101A Nguyễn Khuyến, Hà Nội, VietnamEntrance / vào cửa : FREE / MIỄN PHÍ/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Jocelyn is a freelance practitioner, writer and educator in dance and theatre, with a keen interest in issues of culture and history, both personal and in wider societal/national contexts.

She holds a double Masters in Theatre Studies/Research from the Universities of Amsterdam and Tampere, a BA (Hons) in Theatre Studies from the National University of Singapore, and a Postgraduate Diploma in Education (Dance Teaching) from the University of Bath.

As a dance educator and practitioner, a large part of her training is in ballet; however she has been exploring improvisatory forms of movement to a greater extent in the past three-four years. She especially aligns with the framework of the Six Viewpoints created by Mary Overlie, both as a personal creative practice and in movement teaching contexts./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Jocelyn là một nghệ sĩ múa tự do, người viết, giảng viên múa và sân khấu, rất quan tâm đến các vấn đề văn hóa, lịch sử và những bối cảnh xã hội / quốc gia rộng hơn.

Cô hoàn thành bằng Thạc sĩ kép về Nghiên cứu/Nghiên cứu Sân khấu của Đại học Amsterdam and Tampere, Cử nhân (Hons) về Sân khấu của Đại học Quốc gia Singapore và Bằng sau đại học về Giáo dục (Giảng dạy múa) của Đại học Bath.

Là một nhà giáo dục và nghệ sĩ , phần lớn trong quá trình hoạt động của cô là múa ba lê; tuy nhiên cô tập trung khám phá các hình thức chuyển động ngẫu hứng trong khoảng ba-bốn năm qua. Cô đặc biệt đồng tình với phương pháp 'Sáu quan điểm' Six Viewpoints bởi Mary Overlie, cả trong sáng tạo cá nhân lẫn trong bối cảnh giảng dạy./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Jocelyn is currently a resident at live.make.share in collaboration with Ba-Bau AIR and **Kinergie Studio**Jocelyn hiện lưu trú tại dự án @live.make.share , với sự cộng tác cùng Ba-Bau AIR và Kinergie Studio

bottom of page