Experimental music jam (anewhai SEA)

Experimental music jam (anewhai SEA)

Free-improvisation session with Jett Ilagan, Chinh Ba, Thuy Linh Nguyen, Tuấn Nị, Lê Thanh Tùng, Linh Hà for now

Link: https://www.instagram.com/p/BuMu_LqlrxK/