top of page

WE LOST THE GATE

WE LOST THE GATE

dời ơi đất hỡi một buổi tan trường tự nhiên phát hiện:

nhà 82A mất bố nó cái cánh-cửa-sắt.

tnhien mất 20kg sắt (khoảng 4 con @dinh.thaomai) chả biết lời lộc được nhiêu. cái tự nhiên mới thấy cái mồm nó vận vào thân;

từ giờ chúng tôi chính thức là không gian nghệ thuật không cấm cửa

có cửa đâu mà cấm

ít nhất là cho đến khi có tiền mua cửa. vẫn hẹn trước khi qua vì đấy nà nguyên tắc làm việc

vậy thôi không có gì. quý vị nào có thừa 1 cánh cổng chúng tôi cũng xin nhận donate. riêng cái cửa đấy thì càng không cấm.

we are (only) now officially a non gatekeep art space because we literally lost the gate.

no gate to keep.

the inability to keep a gate.

still, all meeting are by appointment because it’s the rule.

and if you have any spare gate for us, that would be the only exception we’d keep at all cost

bottom of page